Archive for category: berriak

Despliegue 4G en la bande de 800Mhz


DESCARGA TRIPTICO INFORMATIVO

“Hogares Verdes ARABA Etxe Berdeak” programa


Zer da hori?

Ingurumenari buruzko hezkuntza-programa bat da, eta euren eguneroko erabaki eta ohituren ingurumen- eta gizarte-inpaktuaz kezkatuta dauden familiak inplikatzea du helburu. Doakoa da, eta informazio-, kontzientziazio- eta sentsibilizazio-kanpainen eta hezkuntza-kanpainen bidez eratzen da.

Nork antolatzen du?

Programa Vital Fundazioak sustatuko du lurraldean, eta ingurumenaren arloko kontzientziazio- eta neurketa-ekintzetan espezializatutako profesional talde baten aholkularitza eta koordinazioa izango du.

Norentzat da?

Lehen edizio honetan 120 etxebizitzatara iristea da helburua, kuadrilla guztietan banatuta egongo dira, eta etxebizitza mota desberdinak izango dira, pisuak eta etxe bakarrak, etxebizitzen tamaina eta berokuntza-sistema desberdinak dituztenak.

Zertan datza?

Familiei beren etxearen kudeaketa arduratsuagoa lortzeko aldaketa-prozesuan laguntza ematean datza: uraren eta energiaren etxeko kontsumoaren autokontrola sustatuz, aurrezteko neurriak eta jokabideak sartuz eta erosketa etikoagoa eta ekologikoagoa egiten lagunduz.

Nola garatuko da?

Lurralde osora iristeko lehen esperientzia pilotu honetan, programa urteko hiru ediziotan egitea planteatzen da: lehenengoan, parte-hartzaileek beren etxeetan ur eta energia kopuru esanguratsua aurrezteko eta hondakinak behar bezala kudeatzeko erronkari aurre egingo diote; esperientzian aurrera egin nahi dutenei beren etxeetan kontsumitzeko modu adeitsuagoa proposatuko zaie; eta, amaitzeko, tailerrak eta jarduera praktikoak egingo dira, aurreko edizio bietan proposatutako gaietan sakontzen eta lan egiten jarraitzeko.

Non eman dezaket izena?

Interesa duten familiek hemen eman dezakete izena edo 945 776 858 telefonoan apirilaren 15era arte.

Informazio gehiago

MARTXOAREN 8KO ADIERAZPENA

ZAINTZA BERDINTASUNEAN. Emakumeen egitekoa Pandemian eta zaintzaren Krisi Globalean

Dimentsio askoko krisi sistemikoan gaude, zeina gurutzatu eta erlazionatu egiten baita aurretik zeuden beste krisi batzuekin; esaterako, ekologikoa eta zaintza-arlokoa. Pandemiak agerian utzi ditu mugimendu feminista eta emakumeen kolektiboak egiten ari ziren zenbait aldarrikapen: giza bizitza zaurgarria da, eta giza ingurunearen, ingurumenaren eta ingurune komunitarioaren zeharo mendekoa. Ezerk ez du garrantzi handiagoa izan behar bizitza zaintzeak baino, pandemia dela-eta muturreraino prekario bihurtu eta ahuldu den bizitza.

Gaur, martxoak 8, Emakumeen nazioarteko egunean, pandemiak eta haren kudeaketak baldintzatutako urte honetan, aintzat hartu beharra dago emakumeek pandemia eta beraren ondorioak borrokatzeko mundu osoan egindako ekarpena. Zaintzaren ardura emakumeei egokitu zaie, bai zerbitzu publikoetan (osasungintza, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, merkataritza eta elikadura…) bai etxeen barruan, eta batez ere haiek eraman dute krisi sanitario eta sozial honetan funtsezkoak izan diren zerbitzu askoren zama. Emakumeen artean ere banaketa desorekatua da, klase sozialaren, arrazializazioaren eta migrazio-estatusaren arabera. Gainera, kasurik gehienetan egoera prekarioan egindako lanak dira.

Berdintasunik gabeko banaketa horrek, gainkargaz gain, eta hark emakumeen osasunari eta bizi-kalitateari dakarzkien ondorioez gain, zaintza-sistemaren prekaritatea ere azaleratu du, eta lehendik ere bazeuden desberdintasunak areagotu ditu. Gure gizarte-ereduak familiaren, eta, neurriz kanpoko proportzioan, emakumeen esku uzten ditu zaintza gehienak, bai ordainpekoak bai ordaingabeak; oso gutxi ematen dira eremu publikoan. Bestalde, egoera eta estatus okerreneko emakumeek (guraso bakarreko familien buruak, behartsuenak, kolektibo zaurgarrietakoak, indarkeria matxistaren biktimak…) neurri handiagoan jasaten dituzte zaintza-zamaren ondorio negatiboak.

Ondorioz, gizarteak bere aitorpena adierazteko moduak konpromiso irmoa izan behar du, berdintasunik gabeko banaketa bidegabe horri euskarria ematen dioten genero-arrakalak borrokatzeko konpromisoa. Desberdintasun horiek agerikoak dira emakumeek funtsezko zerbitzuetan egiten duten lanaren baldintzen prekaritateari begiratuz gero. Bada garaia zaintza-lan guztiei dagokien balioa emateko, eta aurrera egiteko erantzunkidetasun handiagoko eredu baterantz, pertsona guztientzat ekitate eta ongizate handiagoa sortzeko.

Udalak gaude lehen lerroan, pandemiari eta hark pertsonengan dituen ondorioei aurre egiten, eta liderrak izan behar dugu zaintzari eta haren hornikuntzari buruzko politika publikoak bultzatzeko orduan, erantzunkidetasun publikotik abiatuta, eta arreta emanez gizon eta emakumeen baldintza eta inpaktu desberdinei.

Arabako Mendialdeko Kuadrillako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Planak, gure berdintasun-politikaren ibilbide-orria ezartzen duenak eta gure Udala arautzen duenak, bere 3. ardatzean “Ekonomiak eta gizarte-antolamendua eraldatzea, eskubideak bermatzeko” definitzen du.

Erakundeok koordinatuta egoten jarraitu behar dugu, eta bideak zabaldu behar ditugu herritarrek, eta bereziki mota askotako emakumeen kolektiboek eta mugimendu feministak, benetan eta modu eraginkorrean parte har dezaten erabaki publikoetan.

Horregatik guztiagatik, Urizaharreko Udalak, bere eskumenen esparruaren barruan, honako konpromisoak hartzen ditu:

  • Gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea eta eztabaida horretan buru izatea, bizitza erdigunean jartzean oinarritzen den ikuspuntu feminista batetik abiatuta, zaintzaren erantzunkidetasun sozial eta komunitarioranzko bidean.
  • Analisia egitea, genero-ikuspuntutik, kolektibo zaurgarrienen egoerari eta beharrizanei buruz, baita COVID-19aren ondorioei buruz ere, eta horiei aurre egiteko premiazko neurriak martxan jartzea.
  • COVIDaren krisiaren eragina arintzeko onartzen diren neurri guztietan genero-ikuspuntua gehitzen dela bermatzea, laguntzez eta babes-programez den bezainbatean.
  • Konponbide bideragarriak aztertzea eta ezartzea adingabekoen eta mendekotasuna dutenen zaintzari laguntzeko tokiko zerbitzuentzat, zaintza baldintza duin eta bidezkoetan egin dadin saiatuz edo/eta erraztuz, bai ematen duenarentzat bai jasotzen duenarentzat ere.
  • Udalen Berdintasun-plangintzetan, espresuki azpimarratzea emakumeen ahalduntzea, zaintzaren balioa, eta hari dagokionez gizonek duten erantzunkidetasuna.
  • Berdintasuneko tokiko politikak garatzeko eta generoa tokiko politika guztietan zehar-lerroa izateko erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide tekniko eta ekonomikoak sendotzea eta babestea.
  • Tokiko zaintza-sare komunitarioei babesa ematea.

Urizaharrean, 2021eko martxoaren 5ean

Convocatoria sesión ordinaria del pleno (9 de marzo de 2021)

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO

 

    DÍA:        9 DE MARZO DE 2021
          HORA:                    19:00
          LUGAR:          Salón de Sesiones
          SESIÓN:              Ordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 29/2021 de fecha 4 de MARZO, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 9 de MARZO a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

 ORDEN DEL DÍA

 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada con fecha 19 de enero de 2021.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno.

TERCERO.- Plan Foral de Obras y Servicios convocatoria 2020-2021 – Aprobación Proyecto de obra subvencionada y otra documentación administrativa.

CUARTO.- Aprobación de expediente de modificación presupuestaria. expediente de Crédito Adicional 1/2021.

QUINTO.- Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

SEXTO.- Arrendamiento de la gestión del local multiservicios de titularidad municipal y sus anexos.

SÉPTIMO.- Modificación del Convenio de colaboración para el fomento y gestión del Museo etnográfico al aire libre de Peñacerrada-Urizaharra.

OCTAVO.- Devolución de aval en concepto de fianza definitiva de la ejecución de las “Obras pista polideportiva en Baroja”..

NOVENO.- Informe de garantía de sostenibilidad por incumplimiento de la Regla de Gasto. Liquidación del ejercicio 2020.

DÉCIMO.- Declaración con motivo del 8 de marzo de 2021 Día Internacional de las Mujeres.

UNDÉCIMO.- Correspondencia recibida.

DUODÉCIMO.- Ruegos y preguntas

 

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba/Álava), a 4 de marzo de 2021.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

Euskarazko abestien kantutegia: Araban euskaraz kantari

Behin betiko onestea udalaren 2021eko ekitaldirako aurrekontua

Animatu eta egin zure etxea iraunkorragoa

Convocatoria sesión ordinaria de pleno (19 de enero de 2021)

    DÍA:        19 DE ENERO DE 2021
          HORA:                    19:00
          LUGAR:          Salón de Sesiones
          SESIÓN:              Ordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 1/2021 de fecha 14 de ENERO, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 19 de ENERO a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones plenarias celebradas con fecha 10 de noviembre y 29 de diciembre de 2020.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno.

TERCERO.- Acuerdo de conformidad del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra al acuerdo 720/2020 del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava en el que se aprueba prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2021, el mantenimiento provisional de los servicios sociales.

CUARTO.- Acuerdo de actualización del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra y aprobación de la rectificación de la ficha nº  14-6 correspondiente al edificio municipal situado en la parcela catastral 924 del Polígono 1 de Peñacerrada-Urizaharra.

QUINTO.- Solicitud de la Junta Administrativa de Peñacerrada-Urizaharra de disminución puntual del canon por aprovechamiento de los MUP de titularidad municipal por del Coto de Caza VI-10151, debido a las restricciones de movilidad decretadas por las medidas antiCODIV-19.

SEXTO.- Estado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2020.

SÉPTIMO.- Correspondencia recibida.

OCTAVO.- Ruegos y preguntas

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba/Álava), a 14 de ENERO de 2021.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

 

 

 

Ganadores y concursantes del concurso de fotografía

Ganadores y concursantes del concurso de dibujo infantil

Esta web utiliza Cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continúas navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de cookies en cualquier momento Ver Política de Cookies

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar