Archive for category: berriak

2022ko maiatzaren 16an eta maiatzaren 17ren goizeko ordutegian udal hau itxita egongo da

OHAR GARRANTZITSUA

INTERESDUNEI 2022KO MAIATZAREN 16AN ETA MAIATZAREN 17REN GOIZEKO ORDUTEGIAN UDAL HAU ITXITA EGONGO DELA JAKINARAZTEN ZAIE.

BARKATU ERAGOZPENAK.

Peñacerrada-Urizaharrean, 2022ko maiatzaren 13an.

Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren berrikuspen-prozesua

Informazio gehiago:

Convocatoria sesión ordinaria de pleno 10 de mayo (19:00 horas)

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO

DÍA:        10 DE MAYO DE 2022
HORA:                    19:00
LUGAR:          Salón de Sesiones
SESIÓN:              Ordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 45/2022 de fecha 5 de MAYO, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 10 de MAYO a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones plenarias celebradas con fecha 8 de marzo y 12 de abril de 2022.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno.

TERCERO.- Aprobación de la certificación núm. 5 y última y su factura, correspondiente a las Obras de reforma de la Casa Consistorial de Peñacerrada-Urizaharra.

CUARTO.- Concesión de subvenciones nominativas dirigidas a las Juntas Administrativas del municipio. Aprobación del convenio regulador.

QUINTO.- Aprobación de expediente de modificación presupuestaria. expediente de Transferencia de Crédito 1/2022.

SEXTO.- .- Aprobación del Convenio con la Excma. Diputación Foral de Álava para la utilización por parte de Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra del sistema informático de gestión integral municipal y de otros entes locales que pone a su disposición la Diputación Foral de Álava.

SÉPTIMO.- Aprobación de la Adhesion al acuerdo para el impulso de la acción local sostenible y la Agenda 2030 Local en Euskadi. Renovación de Udalsarea 2030, Red Vasca de Municipios Sostenibles

OCTAVO.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato de Desbroce de los Caminos Catalogados del Término municipal de Peñacerrada-Urizaharra y propuesta de realización de otros trabajos de desbroce.

NOVENO.- Estado de ejecución presupuestaria a 30 de marzo de 2022.

DÉCIMO.- Correspondencia recibida.

UNDÉCIMO.- Ruegos y preguntas.

 

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba-Álava), a 5 de MAYO de 2022.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

 

Apilaren 19 eta 22 egunen artean udala itxita egongo da

Jendaurrean jartzea hiri eta landa ondasun higiezinen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2022eko erroldak

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO (12 de abril a las 19:00)

    DÍA:        12 DE ABRIL DE 2022
          HORA:                    19:00
          LUGAR:          Salón de Sesiones
          SESIÓN:              Extraordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 31/2022 de fecha 7 de ABRIL, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 12 de ABRIL a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobación de la certificación núm. 5 y última y su factura, correspondiente a las Obras de reforma de la Casa Consistorial de Peñacerrada-Urizaharra.

SEGUNDO.- Resolución por mutuo acuerdo del contrato “Arrendamiento de la gestión del local multiservicios de titularidad municipal y sus anexos”

 

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba/Álava), a 7 de ABRIL de 2022.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

Apirilaren 1, 4 eta 5ean udala itxita egongo da

Animatzen al zara gure Kuadrillan berriztagarrien herritar kooperatiba bateko parte izatera?

2022ko MARTXOAREN 8a DELA-ETA ADIERAZPENA

Gaur, martxoak 8, Emakumearen Nazioarteko Eguna denez, Udalbatzaren Osoko Bilkurak, ekitaldira bertaratu diren Korporazioa osatzen duten pertsonen AHO BATEZ, honako Adierazpen Instituzional hau ERABAKI DU:

 

2022ko MARTXOAREN 8a DELA-ETA ADIERAZPENA

Berdintasunaren Legea berritzea, berdintasunaren aldeko konpromisoa indartzea

 

Urtero bezala, martxoaren 8an, emakumeei historikoki usurpatu zaizkien eskubideak lortzeko egindako borroka anitzen esanahia gogora ekarri eta aldarrikatu nahi dugu. Borroka horiek, zalantzarik gabe, emakumeen bizitzako hainbat arlotan aurrerapen handiak lortzen lagundu dute, eta emakumeen elkarteen eta mugimendu feministaren ekarpenik gabe ez ziratekeen posible izango. Norbanakoen, kolektiboen eta erakundeen arteko elkarlana da, nork bere eragin-eremutik abiatuta, indarrak batuz eta estrategiak partekatuz helburu bera izanik jomuga: emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea. Gaur egun ere, bide luzea dugu egiteko emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra lortzeko, eta, horregatik, ezinbestekoa da emakumeen eguna aldarrikatzen jarraitzea.

Esparru horretan, Eusko Legebiltzarrean Berdintasunerako 4/2005 Legearen Aldaketa onartzeari balioa eman behar zaio, berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka jauzi kualitatiboa egitea ahalbidetuko duen arau-esparrua eraikitzeko testuinguru egokian sustraituta baitago.

Badakigu gaur egun gure herri eta hirietan berdintasunarekin gero eta sentsibilizazio handiagoa duten herritarrak ditugula, emakumeenganako indarkeriaren aurkako neurriak gero eta gehiago eskatzen dituztenak. Horregatik, lege berri hau aukera bikaina da gizartearen aldarri horri eta erakundeek herritarren aurrean duten konpromisoari erantzungo dion tresna bat emateko.

Berdintasunerako legearen aldaketa dator, zeinak berdintasun-politikak indartzea ekarriko duen, eta, beraz, gizarte bidezkoago eta berdinzaleago baterantz aurrera garamatzana.

Hori guztia emakumeen eta gizonen berdintasuna, giza eskubidea izateaz gain, demokrazian sakontzeko eta euskal gizarte kohesionatuagoa, inklusiboagoa eta sozialki eta ekonomikoki jasangarriagoa eraikitzeko behar estrategikoa dela sinetsita.

Eta gizarte gisa dugun erronka honetan, toki-erakundeok arau-esparru berriak dakarren erronka handiari ahalik eta erantzun onena emateko aukera dugu, betiere herritarrekin eta tokiko elkarte eta mugimendu feministarekin lankidetza estuan.

Toki entitateek berdintasunarekin eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartea eraikitzearekin duten konpromisoa argia izan da. Azken 15 urteetan, eta 4/2005 Legeari erantzunez, Euskadiko udalak egiturak, aurrekontuak eta sarea sortuz joan dira Berdinsareatik, tokiko komunitateen eta euskal herritar guztien beharrei eta eskaerei erantzuteko.  Aldi berean, beharrezkoa da aurrera egiten jarraitzea, hobetzen jarraitzea eta udalerriei, batez ere txikienei, erronka horiei aurre egiteko tresnak ematea.

Honako hauetan sakondu behar dugu: politika publiko guztietako berdintasunaren zeharkakotasunean; emakumeen ahalduntzean; zaintza-lanak ikusarazi, baloratu eta partekatuko dituen gizarte baten eraikuntzan; gizonak berdintasunean inplikatzean; pobreziaren feminizazioa gutxitzean; emakumeen sexu-askatasunaren alde; eta hezkuntzan, emakumeentzako bizitza askea eraikitzeko balioak aldatzeko tresnarik eraginkorrena den aldetik.

Horregatik, martxoaren 8an, URIZAHARREKO UDALAK konpromisoa hartu du berdintasunaren arloko politiken eta zerbitzuen diseinuan eta plangintzan aurrera egiteko, dagozkion jarraipen- eta ebaluazio-mekanismoak bultzatzeko eta indartzeko, bai eta arauak, jarraibideak eta gidalerroak egiteko ere, lege honetan eta lege hau garatzeko araudian ezarritakoa beren esku-hartze eremuetara zehazteko eta egokitzeko, eta behar diren baliabideak emateko.

 

Zehazki, konpromisoa hartu nahi dugu honako erronka hauetan pixkanaka aurrera egiteko:

  • Berdintasun-politikak garatzeko baliabide ekonomikoak, pertsonalak eta teknikoak
  • Berdintasunaren aldeko lanean generoaren eta giza eskubideen ikuspegia indartzea, bai eta Udaleko arloen arteko koordinazioan ere.
  • Administrazioko langileen berdintasunari buruzko barne-prestakuntza bultzatzea, oinarrizko, derrigorrezko eta etengabeko prestakuntza-plana progresiboki planifikatuz.
  • Emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien biktimei arreta emateko sistema zabaltzea, gure eskumenen esparruan, detekzio goiztiarreko sistemen hobekuntzan aurrera eginez, neurri guztien erdigunean biktimen eskubideak eta haien ahalduntzea kokatuz, eta biktimen erreparazio-eskubidearen aitorpena aintzat hartuz.
  • Ikuspegi intersekzionalaren integrazioan aurrera egitea, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko esku-hartze publiko osoaren ikuspegi inspiratzaile gisa.
  • Herritarren sentsibilizazioan sakontzea, gizartea kontzientziatzeko eta emakumeak ahalduntzeko kanpaina eta programa instituzionalak daudela bermatuz, bereziki gizonak eta haurrak.
  • Berdintasunaren aldeko eta emakumeak ahalduntzeko neurriak osotasunean garatzen jarraitzea, mugimendu feministaren parte-hartzea bultzatuz eta haien ekarpenak sartuz.
  • Erakundeen akordioak eta koordinazio-sistemak eta -protokoloak hobetzea eta aldian-aldian eguneratzea.

 

Martxoaren 8a dela-eta, herritar orori dei egiten diogu udalerrietan antolatutako mobilizazioetan parte har dezan! 


Urizaharran, 2022ko martxoaren 8an

 

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO (8 de marzo)

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO

 

    DÍA:        8 DE MARZO DE 2022
          HORA:                    19:00
          LUGAR:          Salón de Sesiones
          SESIÓN:              Ordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 24/2022 de fecha 3 de MARZO, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 8 de MARZO a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada con fecha 18 de enero  de 2022.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno.

TERCERO.- Ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 20/2022 por la que se aprueba la certificación núm. 3 y su factura, correspondiente a las Obras de reforma de la Casa Consistorial de Peñacerrada-Urizaharra.

CUARTO.- .- Aprobación de la certificación núm. 4 y su factura, correspondiente a las Obras de reforma de la Casa Consistorial de Peñacerrada-Urizaharra.

QUINTO.- Aprobación de Convenio de colaboración entre la administración general de la Comunidad Autónoma del País vasco, a través del Departamento de Igualdad, Justicia y Politicas Sociales y el Ayuntamiento Peñacerrada-Urizaharra para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

SEXTO.- Dación de cuentas de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra correspondiente al ejercicio económico 2021.

 SÉPTIMO.- Correspondencia recibida.

OCTAVO.- Declaración Institucional con motivo del 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer.

NOVENO.- Ruegos y preguntas.

 

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba/Álava), a 3 de MARZO de 2022.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

X

Esta web utiliza Cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continúas navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de cookies en cualquier momento Ver Política de Cookies

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar